Regulamin sklepu internetowego

pobierz pdf

14

Dni na zwrot produktów.

Szybkie

Procesy reklamacyjne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG NA STRONACH
WWW.BNGROUP.PL ORAZ WWW.PLANTS.EXPERT

 

§1 Definicje

 1. Dzień roboczy – dzień tygodnia, poza sobotą i niedzielą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami świątecznymi.

 2. Klient – osoba fizyczna, zdolna do czynności prawnych oraz zawierania umów kupna sprzedaży na zasadach określonych ustawowo, nabywająca produkty na użytek własny.

 3. Konsument – osoba fizyczna, zdolna do czynności prawnych oraz zawierania umów, zgodnie przepisami, nabywająca towary na użytek zawodowy bądź na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.

 4. Konto – podstrona sklepu internetowego, dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników, za pośrednictwem której klient ma dostęp do historii zamówień, panelu zarządzania danymi osobowymi oraz wgląd do historii transakcji i innych funkcjonalności wdrażanych przez sprzedawcę, wraz z rozwojem sklepu.

 5. Koszyk – moduł strony będący odpowiednikiem fizycznego koszyka sklepowego. Służy do zbierania wybranych w sklepie towarów, tak zwane „dodaj do koszyka”, celem zbiorowego opłacenia należności względem sprzedającego na kolejnych etapach składania zamówienia.

 6. Operator płatności – podmiot, który świadczy usługi płatności elektronicznych i gotówkowych na rzecz sprzedającego, i który odpowiada za ich przebieg oraz dane osobowe podane w procesie płatności.

 7. Produkt – przedmiot możliwy do zakupienia, znajdujący się w ofercie sklepu internetowego.

 8. Produkt subskrypcyjny – usługa, za którą płatność dokonywana jest automatycznie poprzez obciążenie konta / karty kredytowej lub debetowej Klienta, na początku każdego, miesięcznego okresu rozliczeniowego.

 9. Okres rozliczeniowy – pełny miesiąc świadczenia usług. Początek okresu przypada zawsze na dzień zakupu usługi na stronie www.bngroup.pl oraz stronach zależnych (np. www.plants.expert ). Trwa zawsze pełny miesiąc kalendarzowy i odnawiany jest automatycznie z pierwszym dniem następnego miesięcznego okresu. Np. usługa zakupiona piątego maja, będzie odnawiana każdego piątego dnia następnego miesiąca.

 10. Regulamin – zbiór zasad, praw i obowiązków pomiędzy kupującym, a sprzedającym, dotyczących procesu zakupu w sklepie internetowym oraz obsługi posprzedażowej.

 11. Rejestracja – dobrowolny proces po stronie klienta polegający na założeniu konta w sklepie internetowym poprzez podanie przez niego niezbędnych danych osobowych, potrzebnych do składania i realizowania zamówień. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

 12. Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona pod adresem www.bngroup.pl oraz www.plants.expert , za pośrednictwem której, klient ma możliwość przeglądania oferty produktów, kompletowania, składania oraz opłacania zamówień.

 1. Sprzedający – Brand New Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ryżowej 49/306, 02-495, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000929006; NIP: 5223212109; REGON: 52027011600000.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy sprzedającym, a kupującym na zasadach określonych ustawą. Do jej zawiązania dochodzi po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego, uiszczenia za nie opłaty i potwierdzenia przez sprzedającego rozpoczęcia procesu jego realizacji.

   

 2. Zamówienie – proces po stronie klienta polegający na zebraniu, dostępnych w ofercie sklepu, produktów do koszyka i późniejszego opłacenia należności za nie. Zamówienie nie jest tożsame z zawiązaniem umowy sprzedaży, a z orzeczeniem woli klienta sklepu internetowego, do jej zawarcia. Umowa zawiera się na zasadach określonych w punkcie 14 niniejszej umowy oraz na zasadach określonych właściwą ustawą.

   

  §2 Zasady ogólne

 

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bngroup.pl, wymienia prawa i obowiązki kupującego oraz sprzedającego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa procesu sprzedaży.

 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed podjęciem kroków prowadzących do złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia bez zapoznania się z treścią regulaminu, tożsame jest z akceptacją opisanych w nim zasad, praw i obowiązków obu stron transakcji.

 3. Przed złożeniem zamówienia, klient potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

 4. Regulamin dostępny jest w każdym momencie na stronie internetowej www.bngroup.pl w menu głównym, menu w stopce oraz na podstronach sklepu.

 5. Sprzedawane produkty są nowe i wolne od wad fabrycznych. Jeśli jest inaczej, sprzedający informuje o tym fakcie kupującego w opisie produktu bądź jego tytule, wskazując na jego konkretną cechę, lub wadę.

 6. Produkty wirtualne, będące zleceniem usługi jednorazowej bądź abonamentowej, regulowane są regulaminem usługi dostępnym w zakładce „regulaminy” znajdującej się w stopce na stronie głównej, w stopce na każdej podstronie oraz bezpośrednio na stronie produktu, którego dotyczy. Regulamin taki nazywany się nazwą usługi.

 7. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w przypadku zawierania wszystkich umów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.bngroup.pl, www.plants.expert, telefonicznie oraz drogą mailową.

 8. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad wyszczególnionych w niniejszym regulaminie.

 

§3 Konto Klienta

 

 1. Konto klienta dostępne jest tylko po przejściu przez klienta procesu rejestracji konta. Proces ten jest całkowicie dobrowolny i polega na podaniu podczas zakupu bądź poza nim (w zakładce rejestracja) podstawowych danych osobistych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia.

 2. W procesie rejestracji klient samodzielnie ustala i wpisuje hasło niezbędne do zabezpieczenia konta. Sprzedający nie odpowiada za poziom bezpieczeństwa tego hasła jak i nie ma do niego wglądu ponieważ hasło jest w pełni szyfrowane. Na życzenie klienta sprzedający, po potwierdzeniu tożsamości klienta, ma możliwość wygenerować mu link do zmiany hasła. Klient może zrobić to też samodzielnie poprzez dostępny w panelu logowania przycisk „zapomniałem hasła”.

 3. Loginem klienta jest podany przez niego adres email, bądź ustawiona przez niego uproszczona nazwa.

 4. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania danych potrzebnych do logowania osobom trzecim.

 5. Zakładając konto, klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych danych, automatycznie skutkuje unieważnieniem wszystkich umów zawiązanych z ich użyciem.

   

  §4 Zamówienia

 1. Ceny produktów oraz informacje o ich dostępności, w myśl przepisów prawa nie stanowią oferty handlowej.

 2. Zamówienie złożone na stronie internetowej, zgodnie z przepisami prawa jest ofertą klienta złożoną sprzedawcy i nie jest tożsame z związaniem umowy sprzedaży.

 3. Zamówienie w sklepie internetowym może być złożone za pośrednictwem: rozmowy telefonicznej, poprzez rozmowę mailową, poprzez formularz strony internetowej.

 4. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączniem przerw w jej działaniu, niezbędnych celem przeprowadzenia prac serwisowych.

 5. Podczas składania zamówienia klient dowolnie dodaje bądź usuwa produkty z koszyka, a następnie przechodzi przez formularz zamówienia i na końcu procesu opłaca zamówienie korzystając z dostępnych w sklepie form płatności. Za proces płatności oraz dane osobowe w nim podane, odpowiada operator płatności. Samo dodanie produktów do koszyka nie jest tożsame ze złożeniem zamówienia.

 6. Kwota zamówienia widoczna jest przez cały proces składania zamówienia i aktualizowana na bieżąco wraz ze zmianami zachodzącymi w zamówieniu (np. zwiększenie bądź zmniejszenie ilości zamawianych produktów). Widoczna kwota jest kwotą całkowitą zawierającą wszystkie obciążenia dodatkowe tj. koszt wysyłki, podatki, opłaty za dodatkowe usługi wybrane przez klienta.

 7. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje maila z potwierdzeniem wykonanej akcji. Po akceptacji zamówienia przez sprzedającego, potwierdzenia dostępności produktów, bądź ich braku, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w całości bądź po konsultacji z klientem w jego części jeśli nie dysponuje produktami, których zamówienie dotyczy. W przypadku anulowania całego zamówienia, nie dochodzi do skutku zawarcie umowy sprzedaży. Jeśli zamówienie anulowane jest częściowo, umowa dotyczy wyłącznie tych pozycji z zamówienia, których dostępność zostanie potwierdzona przez sprzedającego.

 1. W przypadku anulowania zamówienia i nie podjęcia przez sprzedającego realizacji, wszystkie opłaty z nim związane zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 3. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu tego faktu przez sprzedającego.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firm kurierskich (opóźnione przesyłki) jak i problemy z realizacjami płatności, których właściwe działanie leży po stronie operatora płatności.

 5. W przypadku wątpliwości co do realizacji zamówienia bądź podania przez klienta błędnych lub niewystarczających informacji, sprzedający skontaktuje się z klientem celem ich uzupełnienia.

 

§5 Płatność i cena

 1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto, obciążonymi już wszystkimi podatkami i ustawowymi opłatami, jeśli takie dotyczą konkretnego produktu.

 2. Do całkowitego kosztu zamówienia doliczana jest cena dostawy, której wysokość zgodna jest z wybraną przez klienta opcją dostawy. Ceny dostaw dostępne i widoczne są w okienku, w którym klient dokonuje wyboru. Produkty wirtualne – zlecające usługi, abonamenty graficzne, produkty w formie plików do pobrania, zwolnione są z kosztów dostawy.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA Świadczący usługi w ramach marki Przelewy 24, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro (w ramach usługi płatniczej Przelewy 24),

Szybkie płatności w formie przelewów i usług takich jak Apple Pay, Google Pay, Google Wallet, Blik oraz inne dodawane przez operatora płatności w ramach rozwoju jego portfela usług płatniczych. Za dostępność tych usług bądź ich brak oraz poprawne działanie odpowiada operator płatności. Sprzedający nie ma żadnego wpływu na działanie systemów operatora i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy z ich funkcjonowaniem.

§6 Dostawa

 1. Produkty fizyczne, wysyłane są na adres podany przez klienta zgodnie z wybraną przez niego metodą dostawy, po potwierdzeniu faktu realizacji zamówienia przez sprzedającego.

 2. Sprzedający poinformuje kupującego o fakcie nadania przesyłki oraz poda jej numer i będzie informował o wszelkich aktualizacjach związanych z jej przebiegiem (opóźnienia, zmiany metody dostaw, problemy logistyczne, które mogą wystąpić po stronie kuriera).

 3. Od momentu odbioru przesyłki, klient staje się właścicielem otrzymanych produktów oraz jest w pełni odpowiedzialny za ich dalszy stan, uszkodzenia bądź utratę. Za moment przekazania towaru w ręce klienta, w przypadku umowy zawieranej na odległość, ze strony sprzedającego uważa się przekazanie paczki kurierowi, ze strony kupującego jej odbiór.

 4. Klient nabywający towary na rzecz prowadzonej działalności zawodowej lub gospodarczej, ma obowiązek sprawdzenia przesyłki i stanu otrzymanych w niej produktów w obecności kuriera. W razie wątpliwości bądź uszkodzeń zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu, poprzez spisanie z doręczycielem protokołu szkody. Jeśli tego nie zrobi, wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem produktów podczas dostawy, z góry są uznawane za niezasadne.

 5. Koszt przesyłki wyliczany jest przez wtyczkę zaimplementowaną w systemie strony – „Flexible Shipping”, której wycena bazuje na danych wsadowych podanych przez sprzedającego, które uwzględniają prognozowane wymiary przesyłki, jej wagę oraz stawki firm kurierskich w odniesieniu do wymienionych danych logistycznych. Sprzedający oświadcza, że nie zarabia na kosztach przesyłki i nie obciąża kupującego kosztami ich pakowania.

   

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem powszechnych przepisów prawa i regulaminu sklepu.

 2. Za pierwszy dzień upływającego terminu na odstąpienie od umowy, uważa się dzień, w którym kupujący wszedł w posiadanie zakupionych przedmiotów, czyli dzień odebrania przez niego przesyłki od kuriera.

 3. W przypadku produktów wirtualnych – abonamenty usług, pojedyncze usługi, do odstąpienia od umowy może dojść wyłącznie w przypadku gdy usługa nie została jeszcze wykonana, bądź abonament nie zaczął swojego biegu (za początek uważa się wykonanie pierwszej usługi w ramach abonamentu). W przypadku wykonanego zlecenia w ramach usługi jednorazowej, odstąpienia od umowy nie ma żadnego zastosowania. W przypadku rozpoczętego biegu usługi abonamentowej, Klient ma prawo odstąpienia od umowy, a kwota zwrotu opłaconej za abonament zaliczki, pomniejszona będzie o wartość wykonanych na dzień odstąpienia usług. Wartość ta obliczana jest przez sprzedającego zgodnie ze średnimi stawkami za usługi o podobnym profilu, obowiązujące na rynku.

 4. Od klienta nie wymaga się składania żadnego wyspecjalizowanego formularza odstąpienia do umowy. Wystarczy jego orzeczenie woli złożone drogą mailową, listowną, bądź słowną
  (w tym przypadku sprzedający wyśle potwierdzenie otrzymania takiego orzeczenia drogą mailową do klienta i poprosi o jego potwierdzenie). Dane jakie sprzedający musi otrzymać od klienta celem procesowania zgłoszenia zwrotu / reklamacji to: imię i nazwisko, numer zamówienia, przyczyna (w przypadku reklamacji), żądanie (np. zwrot środków, wymiana produktu na nowy, wymiana na inny produkt, naprawa), nr konta potrzebny do zwrotu środków, adres korespondencyjny, nr telefonu do kontaktu. Jeśli na zamówione produkty został wystawiony dokument sprzedaży, kupujący ma obowiązek oddać go sprzedającemu celem wykonania odpowiednich korekt oraz potwierdzenia faktu nabycia produktów.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu), klient ponosi koszty zwrotu przedmiotów do sprzedającego, czyli samodzielnie opłaca koszt wysyłki do sprzedawcy i nie ma prawa do roszczenia zwrotu tej kwoty od sprzedającego. Sprzedający ponosi wyłącznie koszta dostawy od niego do klienta.

 6. Zwrot zapłaconych przez klienta środków następuje poprzez operatora płatności zgodnie z wybraną formą płatności na zlecenie sprzedającego. Jeśli z powodów systemowych bądź operacyjnych będzie to niemożliwe, sprzedający zwróci środki standardowym przelewem bankowym, na podany przez klienta nr konta. Sprzedający ma na zwrot środków, czas do 14 dni od daty skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przekazania pozytywnej decyzji o zwrocie, klientowi.

 7. Podstawą do wydania pozytywnej decyzji odnośnie zwrotu środków przez sprzedawcę, jest fakt dostarczenia przez klienta do sprzedającego produktów w nienaruszonym stanie i w kondycji nie obniżającej ich wartości.

 8. Zwracane przedmioty nie mogą nosić, niemożliwych do usunięcia śladów użytkowania, muszą być kompletne, w pełni sprawne i możliwe do dalszej sprzedaży jako produkty nowe.

 9. Jeśli zwrócone do sprzedawcy produkty nie spełniają wymogów ujętych w punkcie 7 i 8, sprzedający ma prawo do obniżenia zwracanej klientowi kwoty, adekwatnie do uszkodzeń produktów i rzeczywistego obniżenia ich wartości.

   

§8 Rękojmia za wady

 1. W myśl przepisów prawa, klientowi klasyfikowanemu jako przedsiębiorca (klientowi kupującemu jako firma), nie przysługują prawa wynikające z rękojmi.

 2. Wobec klienta nie będącego przedsiębiorcą, zasady rękojmi opisują powszechne przepisy prawa i związane z nimi regulacje, które narzucają zakres obowiązków sprzedającego.

 3. Klient może złożyć reklamację drogą mailową, sms-ową, pocztą tradycyjną oraz poprzez słowne orzeczenie woli (w tej sytuacji sprzedający wyśle do kupującego maila podsumowującego zgłoszenie z prośbą o potwierdzenie jego odbioru i danych związanych z reklamacją. Potwierdzenie ze strony klienta będzie warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesowania reklamacji).

 4. Od klienta nie wymaga się składania żadnego wyspecjalizowanego formularza reklamacji. Dane jakie sprzedający musi otrzymać od klienta celem procesowania zgłoszenia zwrotu
  / reklamacji to: imię i nazwisko, numer zamówienia, przyczyna (w przypadku reklamacji), żądanie (np. zwrot środków, wymiana produktu na nowy, wymiana na inny produkt, naprawa), nr konta potrzebny do zwrotu środków, adres korespondencyjny, nr telefonu do kontaktu. Jeśli na zamówione produkty został wystawiony dokument sprzedaży, kupujący ma obowiązek oddać go sprzedającemu celem wykonania odpowiednich korekt oraz potwierdzenia faktu nabycia produktów.

 5. O decyzji w sprawie reklamacji, klient zostanie poinformowany zgodnie z drogą jej złożenia oraz zawsze drogą mailową.

 6. Sprzedający ma prawo wymagać w procesie reklamacji zwrotu produktu celem jego oględzin, zdjęć stanu produktu w momencie dostawy oraz innych dokumentów i informacji, niezbędnych do udowodnienia winy za wadę produktu po stronie sprzedawcy.

 7. Sprzedający poinformuje klienta o przyjęciu reklamacji do rozpatrzenia zaraz po zapoznaniu się ze zgłoszeniem.

 8. Wynik procesu reklamacji ogłoszony zostanie klientowi do 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

 9. Proces reklamacji może się przedłużyć ze względu na czas dostarczania przez klienta niezbędnych dokumentów i informacji, a ustawowy czas 14 dni, zaczyna swój bieg dopiero w momencie otrzymania przez sprzedającego kompletu dokumentów oraz niezbędnych informacji, których obowiązek dostarczenia leży po stronie kupującego.

 1. Jeśli sprzedający w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji przez klienta, w żaden sposób nie ustosunkuje się do niej, reklamację uważa się za rozpatrzoną pozytywnie. W tej sytuacji sprzedający zwróci środki za zakup produktów bądź w zależności od woli klienta niezwłocznie podejmie się naprawy produktu lub wymiany na nowy, wolny od wad.

 2. W przypadku negatywnej decyzji reklamacyjnej, klient ma obowiązek odebrać od sprzedającego reklamowany towar w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania decyzji, bądź poprosić sprzedającego o odesłanie produktu na wskazany przez niego adres. Koszt związany z przesyłką, w tej sytuacji ponosi kupujący. Sprzedający ma prawo żądać zlecenia usługi kurierskiej przez kupującego i nie ma obowiązku angażowania się w ten proces.

 

§9 Ochrona Danych Osobowych

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.bngroup.pl,
stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

 

§10 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

  a) dobrowolną rejestrację oraz umożliwienie założenie konta klienta

  b) udostępnia narzędzia niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży;

  e) umożliwia wysyłanie wiadomości mailowych poprzez formularz kontaktowy

  f) realizuje zlecenia w ramach dostępnego panelu klienta oraz panelu zleceń oraz udostępnia pliki z wykonanymi usługami w ich ramach, świadcząc tym samym usługę hostingu danych.

   

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego sprzedający świadczy usługi elektroniczne:

  a) urządzenie umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego (np. komputer, smartphone, tablet, smart TV);

  b) dostęp do internetu;

  c) dostęp do poczty elektronicznej;

  d) dostęp do przeglądarki internetowej

 

 1. Umowa o świadczenie wymienionych w punkcie 1 usług świadczonych drogą elektroniczną zawiązuje się w momencie dobrowolnej rejestracji konta przez klienta i podania niezbędnych danych do ich świadczenia.

 2. Umowa ta zawiązuje się domyślnie na czas nieokreślony i w każdej chwili może być wypowiedziana przez klienta na podstawie orzeczenia jego woli, złożonego w dowolnej formie.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, konto klienta wraz ze wszystkimi podanymi i zebranymi w trakcie jego użytkowania danymi, zostanie bezpowrotnie usunięte i nie będzie możliwości jego ponownego uruchomienia czy odtworzenia danych.

 4. Po wypowiedzeniu umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciu konta, klient może przystąpić do kolejnej, nowej umowy, zakładając ponownie konto. Konto to nie będzie posiadało żadnych danych związanych ze starym, usuniętym kontem.

   

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający ma pełne prawo do zmiany treści i postanowień regulaminu. Zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych klientów. Nowy regulamin zyskuje moc prawną i zaczyna obowiązywać po 14 dniach od jego aktualizacji.

 2. Wobec zamówień złożonych w trakcie obowiązywania starego regulaminu, zastosowanie będą miały zawarte w nim postanowienia. Nowy regulamin obowiązywać będzie wyłącznie wobec zamówień złożonych już w trakcie trwania nowego regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa.

 4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sprzedającym, a Klientami będą rozpatrywane w miarę możliwości w drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu będą rozpatrywane przez sąd właściwy sprzedającemu.