Polityka prywatności, RODO, pliki cookies

pobierz pdf

14

Dni na zwrot produktów.

Szybkie

Procesy reklamacyjne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO, PLIKI COOKIES

WWW.PLANTS.EXPERT

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. DOKUMENT „POLITYKA PRYWATNOŚCI” OKREŚLA ZASADY PRZETWARZANIA, ZAKRESU UŻYTKOWANIA ORAZ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW STON INTERNETOWYCH WWW.PLANTS.EXPERT ORAZ WWW.BNGROUP.PL

2. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI STANOWI WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO SPOCZYWAJĄCEGO NA ADMINISTRATORZE ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679

Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH), DALEJ ZWANE RODO.

3. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO JEST BRAND NEW GROUP SP. Z O.O., RYŻOWA 49/306; 02-495 WARSZAWA; NIP: 5223212109; REGON: 52027011600000; KRS: 0000929006.

4. Z ADMINISTRATOREM MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ POPRZEZ ADRES E-MAIL: BIURO@BNGROUP.PL, LUB PISEMNIE NA ADRES: BRAND NEW GROUP SP. Z O.O., RYŻOWA 49/306; 02-495 WARSZAWA.

§2

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE KLIENTÓW ZGODNIE Z RODO.

2. ADMINISTRATOR STOSUJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA UNIJNEGO ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PODAWANYCH PRZEZ KLIENTÓW DANYCH ORAZ ICH OCHRONĘ PRZED ZNISZCZENIEM I DOSTANIEM SIĘ DO OSÓB TRZECICH.

  1. DANE PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTA SĄ SKŁADANE W SPOSÓB CAŁKOWICIE DOBROWOLNY I ZA ŚWIADOMĄ ZGODĄ KLIENTA. SĄ ONE NIEZBĘDNE DO PROCESOWANIA ZAŁOŻÓNYCH PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIEŃ I DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE DANYCH PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE ADRESU DO DOSTAWY, IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU SKRZYNKI MAILOWEJ I NUMERU TELEFONU.

§3

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. DANE OSOBOWE KLIENTÓW BĘDĄ PRZETWARZANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

A) PROWADZENIE KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM (ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO);

B) REALIZACJA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM (ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO);

C) ARCHIWALNYCH LUB DOWODOWYCH NA WYPADEK DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB W ZWIĄZKU ZOBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA PODATKOWEGO (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO).

§4

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. DANE KLIENTÓW BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ NASTĘPUJĄCY OKRES:

A) DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA KONTA KLIENTA – PRZEZ OKRES JEGO UTRZYMANIA W SKLEPIE INTERNETOWYM, NIE DŁUŻEJ NIŻ DO MOMENTU ZGŁOSZENIA PRZEZ KLIENTA ŻĄDANIA JEGO USUNIĘCIA;

B) DANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – PRZEZ 5 LAT OD ZAKOŃCZENIA ROKU, W KTÓRYM DOKONANO ZAKUPU, CHYBA ŻE DALSZE ICH PRZECHOWYWANIE UZASADNIONE JEST TERMINEM PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ;

C) DANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH – DO MOMENTU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU;

D) CELE ARCHIWALNE I ZWIĄZANE Z DOCHODZENIEM ROSZCZEŃ ORAZ PRAWEM PODATKOWYM – PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI TEGO CELU WYNIKAJĄCY Z OBOWIĄZAUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNEGO.

§5

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1. ADMINISTRATOR ZBIERA, PRZECHOWUJE I PRZETWARZA NASTĘPUJĄCE DANE:

A) W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIEM KONTA: ADRES E-MAIL, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, A W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW TAKŻE NIP I NAZWĘ FIRMY;

B) W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA: ADRES E-MAIL, IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, A W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW TAKŻE NIP I NAZWĘ FIRMY;

C) W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI DANEGO CELU.

2. PODCZAS KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ADMINISTRATOR ZBIERA I GROMADZI W SPOSÓB AUTOMATYCZNY INFORMACJE TAKIE JAK ADRES IP, ADRES URL, IDENTYFIKATOR URZĄDZENIA, ILOŚĆ CZASU SPĘDZONEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STRONACH, TYP PRZEGLĄDARKI, TYP I WERSJA SYSTEMU OPERACYJNEGO.

§6

PLIKI COOKIES

1. SKLEP INTERNETOWY KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. ZAPISYWANE SĄ ONE NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ SKLEP INTERNETOWY, JEŻELI PRZEGLĄDARKA NA TO POZWALA.

2. PLIKI COOKIES STANOWIĄ DANE INFORMATYCZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE PRZECHOWYWANE SĄ W URZĄDZENIU KOŃCOWYM KLIENTA I PRZEZNACZONE SĄ DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYM CELU:

A) ROZPOZNANIE URZĄDZENIA UŻYWANEGO PRZEZ KLIENTA W CELU ODPOWIEDNIEGO WYŚWIETLENIA ZAWARTOŚCI STRONY;

B) TWORZENIE STATYSTYK, KTÓRE POMAGAJĄ ZROZUMIEĆ, W JAKI SPOSÓB KLIENCI KORZYSTAJĄ ZE STRON INTERNETOWYCH;

C) UTRZYMANIA SESJI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO, DZIĘKI KTÓREJ KLIENT NIE MUSI NA KAŻDEJ PODSTRONIE SKLEPU PONOWNIE WPISYWAĆ LOGINU I HASŁA.

4. JEŻELI KLIENT NIE ZGADZA SIĘ NA UŻYWANIE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY PLIKÓW COOKIES, POWINIEN ZMIENIĆ USTAWIENIA SWOJEJ PRZEGLĄDARKI W ODPOWIEDNI SPOSÓB LUB ZREZYGNOWAĆ Z UŻYWANIA STRON SKLEPU INTERNETOWEGO.

§7

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. DANE OSOBOWE KLIENTÓW MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM, KTÓRYM ADMINISTRATOR POWIERZA DO PRZETWARZANIA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE UMÓW ORAZ PODMIOTOM UPRAWNIONYM DO UZYSKANIA DANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA.

2. W CELU REALIZACJI UMOWY ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SKLEPU, ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE KLIENTÓW W SZCZEGÓLNOŚCI PODMIOTOM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI:

A) PRZEWOZOWE;

B) PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ;

C) BANKOWE;

D) KSIĘGOWE;

E) HOSTINGOWE;

F) MARKETINGOWE W ZAKRESIE OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO.

§8

UPRAWNIENIA KLIENTÓW

1. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO JEGO DANYCH ORAZ PRAWO ŻĄDANIA ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA. W ZAKRESIE, W JAKIM PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH JEST PRZESŁANKA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH.

2. W ZAKRESIE, W JAKIM DANE KLIENTA SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY, KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

3. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO ZAJMUJĄCEGO SIĘ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH JEŻELI PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.